Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

changecolour
19:48
19:48
0676 75f4
changecolour
19:48
1243 910c 500
Reposted fromkyte kyte viabimberowo bimberowo

June 10 2017

changecolour
21:49
changecolour
20:12
0006 c368 500
Figura syreny zatopiona w jeziorze Hańcza
changecolour
19:40
7317 ebc1 500

May 27 2017

20:23
4118 812b 500
Reposted fromnickiminajvevo nickiminajvevo viaSkydelan Skydelan
changecolour
20:22
9165 4ac5
Reposted byanotherwaytodie anotherwaytodie

May 19 2017

20:50
4097 e73f
Reposted frombeegoddess beegoddess
20:50
4697 0dce
Reposted frombeegoddess beegoddess
20:50
6353 272a 500

reginasmills:

this was a blink-and-you-missed it moment, but also one of the best of the episode. this was an understanding between the two people who battled with the darkness from the very first episode, two people who thought happiness wasn’t in their destiny. they finally got their happy endings.
Reposted frombeegoddess beegoddess

May 15 2017

changecolour
10:47
5983 dce7
Reposted bypati2k6Tigerleinto-blackanuszkakaworuqbshtallmietta-worldPorannynezavisankoloryzacjaaneviecrispybonesbladzikAmericanlovermental-catambassadorofdumbLuukkaatramentovvatishkaikaricoffeebitchDzessikcalvadosciarkaschaaforchilaGEEK1youngandstupidskillzmcflyMountainGirlSanthesilence89nitroventpartyhardorgtfohelplessnessMissDeWordefafnirscavedeLioncourtgitanamauakhormezalevuneseverakzurawianiaczkakreska-groteskablackbagiraPsaikoKetchupsuicideSatanWhereAreYouUtylizacjaKosmosuadlerek12chopinfeldziarzmr-absentiaBlackRAtArtifexExMachinamoonwhalecalineczkaryumajinlockesmousselineNicTuPoMnieKaraluchowyBlokjchigothorbenka11eanderer-tobikociesprawyfadingflame

May 06 2017

changecolour
08:29
7557 9d19 500
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viagdziejestola gdziejestola
changecolour
08:29
1897 e138 500
Reposted frombrianmay brianmay viagdziejestola gdziejestola
changecolour
08:29
3161 040d 500
changecolour
08:28

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaselsey selsey
changecolour
08:28
changecolour
08:28
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów.  Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
changecolour
08:28
1702 075f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaselsey selsey
08:28
6860 36f4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl